TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
54 4 lượt 00 2 lượt 38 14 lượt
02 3 lượt 13 2 lượt 05 13 lượt
03 3 lượt 38 2 lượt 03 12 lượt
24 3 lượt 39 2 lượt 16 12 lượt
45 3 lượt 95 2 lượt 51 12 lượt
56 3 lượt 01 1 lượt 52 12 lượt
66 3 lượt 04 1 lượt 11 11 lượt
70 3 lượt 05 1 lượt 33 11 lượt
01 2 lượt 10 1 lượt 43 11 lượt
06 2 lượt 15 1 lượt 54 11 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
95 1 lượt 96 1 lượt 23 3 lượt
89 1 lượt 93 1 lượt 85 4 lượt
88 1 lượt 78 1 lượt 79 4 lượt
80 1 lượt 75 1 lượt 47 4 lượt
75 1 lượt 70 1 lượt 32 4 lượt
73 1 lượt 59 1 lượt 12 4 lượt
72 1 lượt 55 1 lượt 77 5 lượt
71 1 lượt 54 1 lượt 76 5 lượt
67 1 lượt 52 1 lượt 75 5 lượt
62 1 lượt 42 1 lượt 73 5 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
00, 04, 09, 12, 18, 19, 20, 30, 32, 33, 34, 38, 40, 42, 46, 48, 52, 53, 60, 61, 63, 68, 69, 77, 79, 82, 84, 85, 90, 92, 94, 96, 98, 99 02, 03, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 97, 98, 99

Quảng cáo